ادنان - برند ادنان بی
کشور: فرانسه
فعالیت اصلی: رایحه ها
شرکت مادر: Geparlys

 

طراح Adnan B. دارای ۳ عطر در دائرlopالمعارف عطر ما است. علائم تجاری و آرم ها متعلق به شرکت ها و تولیدکنندگان محترم هستند و فقط برای شناسایی محصولات و شرکت ها استفاده می شوند.