الکساندرا مانت - الکساندرا مانت
Alexandra Monet

عطار

کمپانی: Firmenich

همچنین با Drom کار کرده است

تحصیلات: ISIPCA

وب: firmenich.com

تعداد عطرهای موجود در دیتابیس: ۲۵

عطرهای الکساندرا مانت