سیترس

نام های دیگر ؛میوه مرکبات
گروه:رایحه مرکبات
مشخصات بویایی:دسته ای از میوه های هسپریدیک که از گونه های مختلف است.

عطر ادکلن ها با رایحه سیترس