لیمو انگشتی

مرکبات استرالیا؛نام های دیگر:لیموی خاویار
گروه:رایحه مرکبات
مشخصات بویایی :یادآور لیمو