فرانسواس کارن 1 - فرانسواس کارن
Francoise Caron

عطار

شرکت: تاکاساگو

همچنین با: Quest ، جیواودان کار کرده

آموزش و پرورش: Roure Bertrand Dupont (دانشکده عطر سازی جیواودان)

وب: takasago.com

تعداد عطرهای موجود در بانک اطلاعاتی: ۴۹

عطرهای آلن الکنبرگر