گریپ فروت

گریپ فروت
مرکبات بهشتی ؛نام های دیگر:پامپلیمس
گروه:رایحه مرکبات
مشخصات بویایی:رایحه ای مرکب از رایحه ی تلخ با بویی ًکثیف ً یادآور توت سیاه