جابوتیکابا

گل مینا پلینیا ؛

نام های دیگر: درخت انگور برزیل ،

گروه: میوه ها ، سبزیجات و آجیل