مالت

گروه: میوه ها ، سبزیجات و آجیل

مشخصات بویایی:عطر و بویی خوش که یادآور جو ، آبجو و ویسکی بوداده است.