Thierry Wasser - تیری واسر
Thierry Wasser

عطر

تیری واسر

شرکت: گرلین

همچنین با: فایرمنچ کار کرده است

آموزش و پرورش: دانشکده عطرسازی گیواودان

وب: guerlain.com

تعداد عطرهای موجود در دیتابیس: ۱۹۹