کالیس بکر 1 - کالیس بکر
Calice Becker

معاون رئیس جمهور عطر

شرکت: جیواودان

آموزش و پرورش: Roure Bertrand Dupont (دانشکده عطر سازی جیواودان)

وب: givaudan.com

تعداد عطرهای موجود در دیتابیس: ۱۱۳

عطرهای آلن الکنبرگر